Thơ

Xuân

Ai người
Chờ ta
Ai đợi ta
Còn ai
Ai nữa
Không chi hết
Để mặc
Mình ta
Với một ta!